ร่วมสนับสนุนยูนิเซฟ
เพื่อปกป้องเด็กทุกคน
จากการระบาดของโรคโควิด-19

ขั้นตอนที่ 2/4: กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้บริจาค
ขั้นตอนที่ 3/4: กรอกข้อมูล เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน

นับตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา ยูนิเซฟสามารถช่วยชีวิตเด็กได้กว่า 90 ล้านคน ซึ่งมากกว่าองค์กรด้านมนุษยธรรมทุกองค์กร

ยูนิเซฟเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 315 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

เมื่อคุณดำเนินการต่อคุณจะเข้าสู่หน้าการชำระเงินที่ปลอดภัย
< ก่อนหน้า

ยูนิเซฟจะไม่หยุดให้ความช่วยเหลือ จนกว่าเด็กทุกคนจะปลอดภัยจากโรคโควิด-19

ยูนิเซฟประกาศระดมทุนกว่า 21,100 ล้านบาททั่วโลก เพื่อรับมือและยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก่อนที่จะรุนแรงไปกว่านี้ 

โปรดช่วยยูนิเซฟรับมือกับโรคโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก 

ยูนิเซฟร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก รัฐบาลประเทศต่าง ๆ รวมถึงองค์กรพันธมิตร เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือ รวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลและข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อรับมือกับสถานการณ์ในครั้งนี้อย่างเร่งด่วน

 


เงินบริจาคของคุณจะถูกนำไปใช้ในการป้องกันโรคโควิด-19 ในประเทศไทยเป็นอันดับแรก และหากเงินทุนสำหรับการดำเนินงานในประเทศไทยเพียงพอแล้ว ยูนิเซฟจะนำเงินทุนที่เหลือเพื่อช่วยเด็กในประเทศอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบต่อไป
 

การทำงานของยูนิเซฟในการรับมือโรคโควิด-19 ในประเทศไทย

การรับมือและต่อสู้กับโรคโควิด-19 ที่ดีที่สุดคือการป้องกันการระบาดในวงกว้าง ยูนิเซฟกำลังทำงานอย่างเร่งด่วนเพื่อยับยั้งการระบาดของโรคโควิด-19 ในกลุ่มเด็ก ๆ โดยไม่คำนึงถึงสถานะ เชื้อชาติ และศาสนา โดยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเรื่องการป้องกันตัวเองจากโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสกัดกั้นการแพร่ระบาด

- มอบน้ำยาตรวจโควิด-19 แก่สถาบันบำราศนราดูร สังกัดกรมควบคุมโรค เพื่อช่วยสนับสนุนประเทศไทยในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งสถาบันบำราศราดูรสามารถใช้น้ำยาตรวจโควิด-19 สำหรับเครื่องอัตโนมัติ ช่วยตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น

- จัดหาอุปกรณ์ด้านสุขอนามัย เช่น สบู่ เจลล้างมือ และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบพกพา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจคัดกรองเด็ก ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยโรงเรียน สถานสงเคราะห์/สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ/และสถานพัฒนา และฟื้นฟูภายใต้กรมกิจการเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ศูนย์การเรียนรู้ของเด็กข้ามชาติ สถานดูแลเด็กพิการ เด็กที่อาศัยอยู่ในบ้านพักเด็กและครอบครัวในแต่ละจังหวัด 

- ผลิตและแจกจ่ายสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กตามช่วงวัยในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลและสถานศึกษา สถานบริการด้านสวัสดิการของรัฐ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน รวมถึงสถานศึกษาสำหรับเด็กพิการ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 และโรคระบาดอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน

- สนับสนุนกิจกรรมการให้ความรู้ในชุมชนแรงงานข้ามชาติ เกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด รวมถึงการประสานงานกับกรมควบคุมโรค สำหรับการให้ข้อมูลกับชุมชนดังกล่าวเป็นภาษาพม่า เขมร และลาว

- ผลิตวิดีโอและแผนภาพข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 และเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ในสื่อและบนโซเซียลมีเดีย

- วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและครอบครัวที่มีความเปราะบางที่สุด และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่รัฐบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพการคุ้มครองทางสังคมให้กับกลุ่มที่เปราะบางที่สุด

Articles
 • มอบสิ่งของจำเป็นแก่เด็กและครอบครัวที่ขาดแคลนเพื่อรับมือโควิด-19

  ยูนิเซฟลงพื้นที่เพื่อมอบสิ่งของจำเป็น รวมถึง สบู่และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่เด็กและครอบครัวที่ขาดแคลนแก่เด็กเยาวชนที่เปราะบางทั่วประเทศ รวมถึงเด็กที่อาศัยอยู่ตามท้องถนน เด็กในบ้านพักเด็กและครอบครัว สถานพัฒนาและคุ้มครองคนพิการ สถานสงเคราะห์ฯ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพฯ และสถานพัฒนาและฟื้นฟูฯ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน พร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันตนเอง และการดูแลจิตใจในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

 • มอบน้ำยาตรวจโควิด-19 เพื่อช่วยรับมือการแพร่ระบาดในประเทศไทย

  ยูนิเซฟเตรียมส่งมอบน้ำยาตรวจโควิด-19 มูลค่า 5 ล้านบาทแก่สถาบันบำราศนราดูร สังกัดกรมควบคุมโรค เพื่อช่วยสนับสนุนประเทศไทยในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งสถาบันบำราศราดูรสามารถใช้น้ำยาตรวจโควิด-19 สำหรับเครื่องอัตโนมัติ ช่วยตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมา

 • Shipment

  จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์หลายสิบล้านชิ้น

  ยูนิเซฟจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของที่จำเป็นหลายสิบล้านชิ้น ซึ่งรวมถึง อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล หรือ PPE (Personal Protective Equipment) เพื่อช่วยปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศต่าง ๆ ที่กำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19

 • ยกระดับความช่วยเหลือเพื่อให้เด็กเรียนรู้ต่อเนื่องในช่วงโรงเรียนปิดจากโควิด-19

  จัดเตรียมหลักสูตรการเรียนรู้ทางเลือกรูปแบบต่าง ๆ และช่วยให้โรงเรียนสามารถเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการล้างมือและข้อปฏิบัติเพื่อสุขอนามัยสำหรับเด็ก ๆ และชุมชน สำหรับประเทศที่มีสถานะรายได้น้อยและปานกลางกว่า 145 ประเทศทั่วโลก

 • อุปกรณ์ด้านสุขอนามัย เพื่อเด็ก ๆ ในประเทศไทย

  จัดหาอุปกรณ์ด้านสุขอนามัยเช่น สบู่ เจลล้างมือ และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจคัดกรองเด็ก ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน

 • ฆ่าเชื้อโรคภายในห้องเรียน ประเทศซีเรีย

  ยูนิเซฟ และพันธมิตรร่วมทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรคภายในห้องเรียนชั่วคราวสำหรับเด็กในประเทศซีเรีย เพื่อป้องกันและหยุดยั้งการระบาดของโรคโควิด-19

การทำงานของยูนิเซฟเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลก

- จัดส่งสิ่งของจำเป็นทางการแพทย์ เช่น ชุดป้องกันเชื้อ หน้ากากอนามัย แว่นตา และถุงมือ เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติงาน

- เตรียมความพร้อมในด้านแผนการตั้งรับ โดยเฉพาะในประเทศที่ระบบสาธารณสุขอ่อนแอ

- ช่วยให้ประชาชนเรียนรู้วิธีการล้างมือที่ถูกต้องและบริการด้านสุขอนามัยมากขึ้น 

- ขยายองค์ความรู้ที่จำเป็นเพื่อลดการแพร่ระบาดในชุมชนต่าง ๆ

- ดำเนินงานร่วมกับรัฐบาลเพื่อส่งเสริมบริการด้านการคุ้มครองต่าง ๆ และการคุ้มครองทางสังคมสำหรับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ การเยียวยาจิตสังคม และจัดการเรียนทางไกลให้แก่เด็กทุกคน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่เปราะบางที่สุด

#LoveDeliveryFest (เลิฟ เดลิเวอรี่ เฟส)

ยูนิเซฟจัดเทศกาลดนตรีการกุศลออนไลน์ครั้งแรก “เลิฟ เดลิเวอรี่ เฟส” โดยงานนี้ได้รวบรวมสุดยอดศิลปินนักร้องระดับประเทศเอาไว้มากถึง 26 กลุ่มศิลปินด้วยกัน เพื่อมาร่วมกันระดมทุนช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก พร้อมมอบความบันเทิง ส่งความรัก ความห่วงใยให้กับแฟน ๆ ที่แม้ว่าในช่วงนี้เราต่างต้องรักษาระยะห่างทางกาย แต่งานนี้จะช่วยเชื่อมระยะทางใจเราไว้ไม่ให้ห่างกัน

รับชมย้อนหลัง #LoveDeliveryFest ได้ที่นี่ หรือ Youtube Channel: WorkpointOfficial

 

คุณสามารถบริจาคผ่านช่องทางอื่นๆ ได้โดย บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร หรือ QR Code

และส่งเอกสารการโอนเงินของท่าน พร้อมชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ มาที่ยูนิเซฟ เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน โดยอีเมล unicefthailand@unicef.org โดยระบุ “EO201”

ชื่อบัญชี: องค์การยูนิเซฟ

กรุณา แนบเอกสารการโอนเงิน ของท่าน เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน

หรือส่งเอกสารการโอนเงินของท่าน พร้อมชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ มาที่ยูนิเซฟ เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน โดยอีเมล unicefthailand@unicef.org โดยระบุ “EO201

 

QRCode_Covid19_UNICEF