ยูนิเซฟ ประเทศไทย | องค์การยูนิเซฟทำงานเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กด้อยโอกาสทุกคนในประเทศไทย

Thai
ร่วมบริจาครายครั้ง
เงินสนับสนุนจากท่านในวันนี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางบวกต่อชีวิตเด็กนับล้านๆ คน
ร่วมบริจาครายเดือน
เงินบริจาคแม้เพียงเล็กน้อยในรูปแบบรายเดือน จะช่วยให้ยูนิเซฟประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และมีเงินทุนสำหรับ ช่วยเหลือเด็กได้มากขึ้น
ภารกิจของเจ้าหน้าที่ระดมทุน
ท่านสามารถพบเจ้าหน้าที่ระดมทุนของเราได้ทั่วประเทศ พวกเขามีภารกิจสำคัญ...
ร่วมเป็นพันธมิตรภาคธุรกิจ
การสนับสนุนจากองค์กรธุรกิจ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการทำงานของยูนิเซฟ...
About trust online