การใช้เงินบริจาคของยูนิเซฟ

การใช้เงินบริจาคของยูนิเซฟ

เงินบริจาคของท่านนำความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงมาสู่ชีวิตของเด็กๆ เงินทุนที่ใช้ในการดำเนินโครงการของยูนิเซฟมาจากการบริจาคเพียงอย่างเดียว เราไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติแต่อย่างใด ตัวอย่างการใช้เงินบริจาคของยูนิเซฟ เช่น ในปีพ.ศ. 2559  ร้อยละ 84 ของเงินทุก ๆ หนึ่งบาทที่ผู้บริจาคมอบให้แก่ยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้ถูกนำไปใช้สนับสนุนโครงการสำหรับเด็ก เงินส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 16 นั้น นำไปใช้ในการระดมทุนเพิ่มเติมให้กับโครงการสำหรับเด็ก