เหตุใดจึงควรบริจาคให้ยูนิเซฟ

เหตุใดจึงควรบริจาคให้ยูนิเซฟ

องค์การยูนิเซฟดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กในประเทศไทยมาตั้งแต่ พ.ศ. 2491  เรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในด้านต่างๆ เช่น สุขภาพอนามัย การศึกษา การคุ้มครองเด็ก เด็กยากไร้ และ เอชไอวี/เอดส์  ด้วยประสบการณ์อันยาวนานและความชำนาญเฉพาะด้านของเรา ประกอบกับการมีพันธมิตรอันแข็งแกร่งในระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น ทำให้เราสามารถนำแนวคิดที่สร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินโครงการและงานด้านการผลักดันในระดับนโยบาย อันจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงและยั่งยืนสู่ชีวิตของเด็กๆ และเด็กยากไร้

เงินทุนที่ใช้ในการดำเนินโครงการของยูนิเซฟมาจากการบริจาคเพียงอย่างเดียว  ภารกิจเพื่อช่วยเหลือเด็กในประเทศไทยจำต้องพึ่งพาเงินบริจาคที่ได้รับภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่  เงินบริจาคจากท่านช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงมาสู่ชีวิตของเด็กผู้ด้อยโอกาส เด็กยากไร้ ยูนิเซฟจะนำเงินบริจาคที่ได้รับไปสนับสนุนโครงการเพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ยากไร้และขาดแคลนในประเทศไทยเป็นลำดับแรก เมื่อโครงการในประเทศไทยได้รับจัดสรรเงินทุนอย่างเพียงพอแล้ว ยูนิเซฟจะนำเงินทุนที่เหลือในแต่ละปีไปสนับสนุนโครงการของยูนิเซฟอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในประเทศยากจนและขาดแคลนที่สุดทั่วโลก  ด้วยวิธีการเช่นนี้ ท่านและผู้บริจาคท่านอื่น ๆ ในประเทศไทยจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้สนับสนุนยูนิเซฟทั่วโลกในการร่วมกันสร้างสรรค์โลกที่น่าอยู่ขึ้นให้แก่เด็กๆทุกคน

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการทำงานของยูนิเซฟ

ในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนองค์การยูนิเซฟท่านจะได้รับ:

  • ความภูมิใจที่ท่านได้ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงแก่ชีวิตของเด็กผู้ด้อยโอกาส เด็กยากไร้
  • ข่าวสารอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับกิจกรรมของยูนิเซฟ รวมทั้งความคืบหน้าว่าเงินบริจาคของท่านได้ใช้เพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ อย่างไรบ้าง
  • เงินบริจาคของท่านสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้
© UNICEF Thailand/2009/Estey